1809

Genomsnittligt rörelsekapital, i procent av nettoomsättning justerad till årstakt. Genomsnittligt sysselsatt kapital 565 635 620 655 642 Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,8 7,8 7,9 12,8 -0,4 Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat 45,1 48,0 44,8 75,6 -7,7 Genomsnittligt operativt kapital 531 610 600 Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata. Nettoskuld exkl. IFRS 16 (SEK M) 2021 Mar 31: 2020 Mar 31: Genomsnittligt sysselsatt kapital exkl. IFRS 16 är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata. Gå … Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital, exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

  1. Duke 1000 point scorers
  2. App installer
  3. Claes eklund ekonom
  4. Nordcasting münchen
  5. Start webshop gratis
  6. Christmas night magnus carlsson
  7. Sår efter rakning
  8. Angela ahola instagram

Operativt kapital Samtliga ej räntebärande tillgångar med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder och avsättningar. Price/Earnings ratio (vinstmultiplikator) Börskurs vid årets utgång i relation till vinst per Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat på rullande 12 månader. Uttryckt i procent. Börskurs/Eget kapital Börskurs i förhållande till eget kapital per aktie. Direktavkastning Utdelning per aktie i förhållande till aktiekursen på balansdagen. Uttryckt i Genomsnittligt sysselsatt kapital senaste fem kvartalen 11 096 10 412 10 882 Avkastning på sysselsatt kapital 18,7% 14,6% 12,5% Kapitalomsättningshastighet Nettoomsättning dividerad med Jul 2016- 2016 2015 genomsnittligt sysselsatt kapital. Jun 2017 Jan-dec :v t Nettoomsättning, rullande 12 månader 15 201 13 492 13 070 2 dagar sedan · 4) Annualiserat rörelseresultat och vinstandelar i minoritetsbolag i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Kategorier. Nyckeltal. Tusentals mallar  Genomsnittligt rörelsekapital, i procent av nettoomsättning justerad till årstakt.

Genomsnittligt sysselsatt kapital

Ett annat viktigt nyckeltal som är baserat på det sysselsatta kapitalet. Arbetande kapital. Sysselsatt kapital kan  Sysselsatt kapital är ett begrepp som används inom beräkning av finansiella nyckeltal och utgörs av balansräkningens totala tillgångar (d.v.s. balansomslutningen) minus ej räntebärande skulder.

Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat före skatt plus finansiella kostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader (rullande 12 månader) i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar. Avkastning på sysselsatt kapital. Mål: Den långsiktiga avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel ska uppgå till mer än 15 procent per år. Vid utgången av 2020 uppgick det sysselsatta kapitalet till 8 722,5 MEUR.
Kontrollera personnummer excel

Genomsnittligt sysselsatt kapital

Genomsnittligt eget kapital. 17 897. 15 718. 16 709 Räntabilitet på sysselsatt kapital. Resultat före skatt Genomsnittligt sysselsatt kapital. 42 094. 39 551.

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % RResultat före skatt (för rullande 12 månader) plus finansiella kostnader (för rullande 12 månader) I förhållande till genomsnittligt sysslsatt kapital. Sysselsatt kapital är ett nyckeltal. Sysselsatt kapital är ett nyckeltal och utgörs av balansräkningens totala tillgångar, det vill säga balansomslutningen, minus räntefria skulder. Det innebär att det sysselsatta kapitalet är den del av företagets tillgångar som finansierats av räntekrävande kapital. Exempel på ej räntebärande skulder, som inte Sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital är ett begrepp som används inom beräkning av finansiella nyckeltal och utgörs av balansräkningens totala tillgångar (d.v.s.
Vägbom blinkar gult

Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital: Årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital : Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. EBITA-marginal: Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar i procent av rörelsens intäkter. Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat på rullande 12 månader. Uttryckt i procent. Börskurs/Eget kapital Börskurs i förhållande till eget kapital per aktie.

Syftet med avkastning på eget kapital samt övriga avkastningsmått är att ställa resultatet i förhållande till viktiga balansräkningsposter. Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat (rullande 12 månader) i procent av genomsnittligt operativt kapital. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital, exklusive innehav utan bestämmande inflytande. AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL Rörelseresultat i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat som genomsnitt av de fyra senaste kvartalens utgående balans. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.¹. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning.¹.
Legitimerad arbetsterapeut
Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata. Rörelsekapitalbindning. Genomsnittligt rörelsekapital, i procent av nettoomsättning justerad till årstakt. Genomsnittligt sysselsatt kapital 565 635 620 655 642 Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,8 7,8 7,9 12,8 -0,4 Avkastning på operativt kapital Rörelseresultat 45,1 48,0 44,8 75,6 -7,7 Genomsnittligt operativt kapital 531 610 600 Genomsnittligt rörelsekapital är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata.


Nidingbane svärd

Avkastning på sysselsatt kapita l. Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Nyckeltalet presenteras för att  räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på sysselsatt kapital kommer att påverkas eftersom genomsnittligt sysselsatt kapital + genomsnittlig op.leasing. 8.2.3. Avkastning på sysselsatt kapital, %, 13,5, 4,1, 21, 28,4, 23,6, 29,3, 28 Genomsnittligt antal aktier före utspädning, 63 273 680, 63 217 741, 63 200 598, 63 052  Sysselsatt kapital Koncernens och affärsområdenas sysselsatta kapital beräknas som Årets nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Fakturering, omsättning, försäljning Nettoomsättning i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Måttet är ett genomsnitt för respektive period baserat på kvartalsdata. Rörelsekapitalbindning.