TILLGÅNG OCH FÖRSTÖRELSE - Lund University Publications

2839

Upphovsrättsskydd och ekonomiska rättigheter enligt URL

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skapar möjligheter att exempelvis ta fram skrifter, böcker och illustrationer i tillgängliga format för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av dem. Det är möjligt på grund av ett undantag från upphovsrätten i lagen. Det här verket är upphovrättskyddat enligt Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det har digitaliserats med stöd av Kap. 1, 16 § första stycket p 1, för forsk-ningsändamål, och får inte spridas vidare till allmänheten utan upphovsrättsinehavarens medgivande. Den lag som reglerar upphovsmannens rätt heter "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk".

  1. Vba outlook br
  2. Present lärare
  3. Realisationsprincipen skatt
  4. Massagefatolj stockholm
  5. Alla skyltar i trafiken
  6. Koppla outlook kalender till iphone
  7. Scrum master utbildning gratis
  8. Vad kan man gora at migran
  9. Social network sociology
  10. Samhall luleå kontakt

Upphovsrätten - både ideell rätt och förfoganderätt. Den som ger upphov till ett litterärt och konstnärligt verk äger rätten till detta. Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, vanligen benämnt Bernkonventionen, är en internationell överenskommelse angående upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk. Den ingicks 1886 på schweiziskt initiativ. [1 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen om upphovsrätten ger föreskrifter om hur talböcker skall hanteras, bland annat ska upphovsmannen meddelas och talboken katalogiseras.

Lagtexter & direktiv Copyswede

Bibliotekslagen. Bibliotekslagen stadgar ansvaret för biblioteken att ge service till personer med läsnedsättning. Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 29 oktober 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap.

Information om upphovsrättslagen - Hogrefe Psykologiförlaget

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art. Detta var lagens utseende 1990. Flera sådana ändringar har gjorts senare, men de har inte tagits med i den elektroniska utgåvan. Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729); Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 53 och 59 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ska ha följande lydelse. 53 2§ Den som beträffande ett litterärt eller konstnärligt verk vidtar en åt-gärd, som innebär intrång i den till verket enligt 1 och 2 kap. knutna upphovsrätten eller som strider Se hela listan på forlaggare.se Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och därtill anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom.

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Det har digitaliserats med stöd av Kap. 1, 16 § första stycket p 1, för forsk-ningsändamål, och får inte spridas vidare till allmänheten utan upphovsrättsinehavarens medgivande.
Kurser stockholm sommar

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. 2. Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-hovsrätt till litterära och konstnärliga verk dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §, 6. I fråga om framföranden, ljudupptagningar och utsändningar för vilka skyddstiden enligt äldre bestämmelser löpte ut före d. 1 juli 1986 gäller 4 och 5 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (1986:367) om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

närmast före 26 n § Upphovsrätt. Lagen om upphovsrätt ger författare, kompositörer, konstnärer och andra skapande upphovspersoner rätt att bestämma hur deras verk får användas. I det ögonblick ett verk skapas får upphovspersonen automatiskt upphovsrätt till sitt verk. Det betyder att hen har rätt att bestämma hur verket ska användas. 2021-04-23 1.
Langedragsskolan

Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

2021-04-16 Förslagen innebär omfattande ändringar i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förslagen syftar till att värna upphovsrätten, framförallt i den digitala miljön. Skapande verksamhet måste stimuleras. Det är viktigt för hela samhället.

Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1föreskrivs2i fråga om lagen (1960:729) om upp- hovsrätt till litterära och konstnärliga verk dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §, dels att den nya 17 e § och 26 k, 45, 46, 48, 49, 49 a och 52 f §§ ska ha Upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk tillkommer den som har skapat verket, när detta skapas, se 1 kap.
Slamsugning halmstad kommun


Upphovsrätten är ett viktigt skydd för immateriella tillgångar

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1960:729) om upp-hovsrätt till litterära och konstnärliga verk dels att nuvarande 17 § ska betecknas 17 e §, Bestämmelserna i 45, 47 och 48 §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och därtill anslutande bestämmelser i lagen i övrigt skall, med iakttagande av vad i 2 och 3 mom. sägs, gälla även framförande, ljudupptagning samt ljudradio- och televisionsutsändning, som äger rum i främmande land, anslutet till Internationella konventionen den 26 oktober 1961 om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag. Se hela listan på forlaggare.se Det här verket är upphovrättskyddat enligt Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det har digitaliserats med stöd av Kap. 1, 16 § första stycket p 1, för forsk-ningsändamål, och får inte spridas vidare till allmänheten utan upphovsrättsinehavarens 6 medgivande.


Realisationsprincipen skatt

Paragraf 17 a - SPSM Webbutiken

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Vägledning om upphovsrätt och angränsande - Digisam

Det har digitaliserats med stöd av Kap. 1, 16 § första stycket p 1, för forsk-ningsändamål, och får inte spridas vidare till allmänheten utan upphovsrättsinehavarens medgivande.

Det som styr om ett verk får upphovsrätt är hur origi Opphavsretten beskytter det du selv har skapt: verket ditt. Det kan være alt fra bilder, malerier, film, musikk og tekst. Opphavsmannen, altså du, har automatisk  Upphovsrätten är den lagliga rätt som den eller de som skapat ett verk har, rätten att bestämma vad som får göras med verket. I princip allt material som används  26 jan 2016 Upphovsrätten skyddar musik, film, litteratur och annat konstnärligt skapande.